Công ty may Mạnh Thành – điểm sáng về tạo việc làm cho lao động ở Tân Kỳ

Trên địa bàn huyện Tân Kỳ hiện đã thu hút được một số nhà máy, cơ sở sản xuất tạo việc làm cho nhiều lao động, trong đó phải kể đến Công ty may TNHH Mạnh Thành.
Vốn là một thợ may chuyên nghiệp, lành nghề ở Diễn Châu, có cơ sở và 50 lao động thường xuyên, với sự nhanh nhạy, nắm bắt cơ hội nhanh, chị Hà Thị Thành đã liên hệ được với các công ty may, đối tác ở Hàn Quốc, từ đó đầu tư nhà xưởng, máy móc ở Tân Kỳ (Nghệ An), tạo nhiều việc làm cho người lao động ở xóm 6A xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, lập nên Công ty TNHH may Mạnh Thành.
Nói về cơ duyên khi đến với mảnh đất Tân Kỳ, chị Thành cho biết: Tân Kỳ là huyện còn nhiều khó khăn, lại chưa có nhà máy may, trong khi nhu cầu thị trường lớn. Hơn hết là qua tìm hiểu nhận thấy lãnh đạo huyện, xã rất quan tâm đến doanh nghiệp, tận tình hỗ trợ, giúp đỡ các thủ tục đầu tư. Nhờ vậy tôi yên tâm mở nhà xưởng tại đây.

Công ty TNHH may Mạnh Thành tạo nhiều việc làm cho người lao động ở Tân Kỳ. Ảnh: Xuân Hoàng

Ban đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với lòng yêu nghề, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và mong muốn có một khởi nghiệp mới vững vàng hơn, chị Hà Thị Thành đã vượt qua tất cả để Công ty TNHH may Mạnh Thành đã đi vào hoạt động, tạo công ăn việc làm cho hơn 200 lao động với mức lương từ 4-10 triệu đồng/tháng.

Công ty TNHH may Mạnh Thành ở xã Nghĩa Đồng đi vào hoạt động từ ngày 2/1/2018. Mỗi tháng cung cấp ra thị trường gần 500.000 sản phẩm, mỗi năm gần 6 triệu sản phẩm. Ở đây các loại quần áo đều được sản xuất theo dây chuyền khép kín, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu đi Hàn Quốc, Nhật Bản. Công ty nhận vải từ đối tác sau đó về xưởng tự cắt, may, đóng gói hoàn chỉnh, xuất khẩu trực tiếp.

Nhờ có sự lãnh đạo của Ban giám đốc Công ty và đội ngũ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, nên các sản phẩm của Công ty làm ra đều đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng của khách hàng, từ đó tạo được uy tín và các đơn hàng gối Nahu trong thời buổi khó khăn. Sau 2 năm Công ty đã gây dựng được thương hiệu, là địa chỉ tin cậy của các doanh nghiệp – khách hàng các nước.

Giám đốc Công ty – chị Hà Thị Thành (ở giữa) kiểm tra chất lượng sản phẩm. Ảnh: Xuân Hoàng

Điều ghi nhận nhất ở đây là mặc dù đang còn những khó khăn nhất định, nhưng đời sống thu nhập của người lao động rất khá. Nhiều lao động như chị  Võ Thị Tuyết, Tăng Thị Thủy… là những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được nhận vào làm việc và có thu nhập cao, đảm bảo cuộc sống gia đình ngay tại quê nhà. Bữa ăn ca của công nhân được bố trí đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm từ vườn, chuồng tự sản xuất.

Hiện nay, nhà máy đã có hơn 300 công nhân lao động ổn định và chị Hà Thị Thành đang có kế hoạch mở thêm nhà xưởng số 2 để thu hút thêm 500 lao động để sản xuất đáp ứng các đơn hàng.
Công nhân ở Công ty TNHH may Mạnh Thành chủ yếu là người dân Tân Kỳ. Ảnh: Trân Châu

390 Responses

 1. I couldn’t stop scrolling and reading, your content is truly one-of-a-kind. Thank you for all the time and effort you put into creating such amazing content.

 2. Sumatra Slim Belly Tonic is a unique weight loss supplement that sets itself apart from others in the market. Unlike other supplements that rely on caffeine and stimulants to boost energy levels, Sumatra Slim Belly Tonic takes a different approach. It utilizes a blend of eight natural ingredients to address the root causes of weight gain. By targeting inflammation and improving sleep quality, Sumatra Slim Belly Tonic provides a holistic solution to weight loss. These natural ingredients not only support healthy inflammation but also promote better sleep, which are crucial factors in achieving weight loss goals. By addressing these underlying issues, Sumatra Slim Belly Tonic helps individuals achieve sustainable weight loss results.

 3. I am absolutely thrilled to introduce you to the incredible Sumatra Slim Belly Tonic! This powdered weight loss formula is like no other, featuring a powerful blend of eight natural ingredients that are scientifically linked to fat burning, weight management, and overall weight loss. Just imagine the possibilities! With Sumatra Slim Belly Tonic, you have the opportunity to finally achieve your weight loss goals and transform your body into the best version of yourself.

 4. Prodentim is a natural dental support formula that has been specifically designed to promote and maintain optimal dental and oral health. It is composed of a unique blend of 3.5 billion probiotic strains and essential nutrients that have been clinically researched and proven to support the health of teeth and gums. This product aims to repopulate the mouth with good bacteria, thereby restoring the natural balance of the oral microbiome. By doing so, it helps prevent harmful bacteria from causing dental problems such as gum pain, inflammation, and bad breath. The formula is enriched with healthy strains of probiotics and essential nutrients that work together to improve oral health.

 5. It means so much to receive positive feedback and know that my content is appreciated. I strive to bring new ideas and insights to my readers.

 6. GlucoTrust is a natural supplement that is designed to help individuals with diabetes regulate their blood sugar levels. The supplement is primarily composed of organic ingredients that have been shown to be effective in managing blood sugar levels. One of the key benefits of GlucoTrust is that it helps the body convert food into energy, which can prevent blood sugar spikes.

 7. Puravive is an all-natural, pure, and potent weight loss supplement that harnesses the power of eight tropical nutrients and plants. Each of these ingredients is meticulously selected and backed by rigorous clinical research, ensuring the effectiveness of this unique formulation.

 8. Sugar Defender stands as a beacon of natural, side-effect-free blood sugar support. Crafted from a blend of pure, plant-based ingredients, this formula not only helps regulate blood sugar levels but also empowers you on your journey to weight loss, increased vitality, and overall life improvement.

 9. Alpilean, a remarkable natural weight loss supplement, harnesses the power of exceptional components sourced from the pristine Alps. These potent substances work synergistically to invigorate your metabolism, incinerate fat, and foster cardiovascular well-being. Remarkably, Alpilean aids in appetite control, effectively curbing cravings for unhealthy foods, thereby facilitating a wholesome and sustainable weight loss journey. Rest assured, the formula is free from any potentially harmful chemicals or additives, having undergone rigorous safety testing. Its unparalleled blend of nutrients renders it an advantageous choice for individuals aspiring to shed weight while elevating their overall health and well-being.

 10. Red Boost is a dietary supplement that is formulated with safe and natural ingredients. This means that it is generally considered to be safe and effective for most people, with no known adverse effects.

 11. Fluxactive is a comprehensive dietary supplement made up of herbal extracts. This supplement is high in nutrients, which can properly nourish your body and significantly improve prostate health. Some of these ingredients have even been shown to lower the risk of prostate cancer.

 12. Sugar Defender transcends symptom-focused interventions, delving into the root causes of glucose imbalance. It stands as a dynamic formula that seamlessly aligns with the body’s intrinsic mechanisms, presenting a distinctive and holistic approach to enhancing overall well-being. Beyond a mere supplement, Sugar Defender emerges as a strategic ally in the pursuit of balanced health.

 13. Sugar Defender transcends symptom-focused interventions, delving into the root causes of glucose imbalance. It stands as a dynamic formula that seamlessly aligns with the body’s intrinsic mechanisms, presenting a distinctive and holistic approach to enhancing overall well-being. Beyond a mere supplement, Sugar Defender emerges as a strategic ally in the pursuit of balanced health.

 14. Sugar Defender’s prowess in managing blood sugar is deeply rooted in its exceptional blend of natural ingredients, each playing a distinct role that contributes to the overall success of the supplement. Here are some noteworthy positive impacts of the Sugar Defender Ingredients blend:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan